[Inforgraphic] CEO và truyền thông xã hội

[Inforgraphic] CEO và truyền thông xã hội

Mới đây, CEO.com và Domo đã phối hợp khảo sát về việc sử dụng truyền thông xã hội của các CEO thuộc danh sách Fortune 500 trong năm 2014 và đưa ra một bức tranh như sau.

 CEO và truyền thông