Clip Marketing Planning phần 1 đã được up lên, trong vài ngày tới các clip còn lại về nội dung nầy sẽ được lần lược đăng tải.

Cài plugin xem video bằng Windows Media Player


Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Ý Kiến