Clip Marketing Planning phần 1 đã được up lên, trong vài ngày tới các clip còn lại về nội dung nầy sẽ được lần lược đăng tải.

Cài plugin xem video bằng Windows Media Player