Hôm nay tuyết ngưng rơi trên Marketing Chiến Lược!

Dù thời tiết Miền Bắc còn lạnh và nhiều nơi trên thế giới tuyết còn rơi nhưng trên MCL thì phải ngưng thôi vì hiệu ứng nầy làm trang web load chậm.

Merry Christmas everyone!